kadernota

nieuws

Algemene beschouwingen Kadernota

27 mei 2019

 

Bouwen aan de samenleving

 

Sociaal Domein

 

Ons streven is een sterke, vitale samenleving waarin iedereen meedoet en waar solidariteit tussen generaties en zorg en aandacht voor elkaar centraal staan.

Het CDA wil als gemeente nóg intensiever inzetten op samenwerking om zo welzijn en zorg daadwerkelijk dichtbij (kwetsbare inwoners) te brengen. 

Dat vereist goede afstemming tussen de sociale teams, wijkverpleging, huisartsen, verpleeghuizen, zorgboerderijen, buurtkamers, welzijnsorganisaties, vrijwilligers en ouderenorganisaties. Het is aan de gemeente om de regie te houden. Er is meer nodig dan alleen maar samenwerkingscontracten aangaan met externe partijen! 

Het CDA wil niet dat mensen “verdwalen” in de route naar de toegang.

Het CDA hecht eraan dat de gemeente minstens een keer per jaar een helder overzicht geeft van de concreet gestelde doelen, de behaalde resultaten en de knelpunten.

 

Welke concrete kaders heeft het college nodig om dat in 2020 te kunnen optimaliseren?

 

Het CDA vindt het een uitdaging om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te begeleiden naar nieuw en passend werk. Tot op heden is het CDA niet erg onder de indruk van de behaalde resultaten. 

Het CDA wil daarover meer uitleg krijgen. Dat geldt ook wat betreft de jonge inwoners die zonder startkwalificatie het middelbaar onderwijs verlaten. 

 

Wat doen we concreet aan die problematiek en wat is het resultaat waarop we trots kunnen zijn?

 

Het CDA wil strakke regie op het jongerenwerk. De gemeente moet er strikt op toezien dat lokale welzijnsorganisaties doen wat ze moeten doen, dat ze effectief met elkaar samenwerken om jongeren daadwerkelijk te helpen met ondersteuning, begeleiding, doorverwijzing en het stimuleren van activiteiten voor én door jongeren. 

Op het gebied van de jeugd(zorg) willen we weten wat het college tot nu toe heeft gedaan om maatschappelijke partners uitvoering te laten geven aan georganiseerd kinderwerk (vanaf 9 jaar) en jongerenwerk (vanaf 12 jaar). De gemeente moet niet pas actief worden als er sprake is van problemen.

 

De resultaten daarvan moeten goed inzichtelijk zijn voor de gemeenteraad via jaarlijkse rapportages.

Dorpshuizen zijn een uitnodigende plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen - jong én oud - moet er terecht kunnen. Voor leuke activiteiten en ontspanning, voor informatie, advies of ondersteuning.

 

Economie, wonen en fysieke leefomgeving

 

Het CDA wil dat de gemeente toegankelijk en bereikbaar is voor ondernemers; dat de gemeente betrokkenheid, deskundigheid en betrouwbaarheid uitstraalt en open staat voor goed overleg met de lokale ondernemers. Daarom staat het CDA pal achter het streven de ambitie om  de meest ondernemersvriendelijke gemeente te worden. Misschien kunnen we leren van Rijssen-Holten. Een gezond MKB is van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.  

Het CDA wil daarom dat de gemeente zich nog meer dienstverlenend opstelt naar lokale ondernemers.

Als CDA willen we weten hoe er krachtiger kan worden ingezet op maatregelen als “social return on investment” en wat zijn de resultaten tot nu toe? 

 

Het CDA hecht aan een harmonieus leefklimaat en goede bereikbaarheid. 

Het moet aantrekkelijk zijn om in De Ronde Venen te wonen en te werken. 

De bereikbaarheid van onze gemeente is belangrijk, vooral als het gaat om openbaar vervoer. Hoe denkt het college dat (eindelijk) goed te kunnen borgen? Het CDA blijft voorstander van een busverbinding naar het station in Abcoude en ook voor het - op de lange termijn - aanhaken op de tramverbinding naar Amstelveen en verder. 

 

Het CDA wil meer aandacht voor goed geregelde en veilige verkeersstromen binnen de bebouwde kom. Er moeten effectievere maatregelen komen om sluipverkeer door woonwijken en over smalle wegen zonder fietspad tegen te gaan. Het CDA denkt daarbij aan fysieke maatregelen om de snelheid te verlagen en om het vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de kernen om naar bedrijventerreinen te leiden. 

Goed onderhoud van wegen staat voorop, want dat vergroot de veiligheid voor álle verkeersdeelnemers. Veilige wandelpaden en fietsroutes, met duurzame openbare verlichting – we hebben LED al naar voren gebracht -  goede parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s. We kijken uit hoe het Haitsmaplein en het parkeren bij de Rondweg soelaas gaan bieden. 

Het CDA vraagt meer aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat geldt vooral bij de fietsroutes naar scholen. 

 

Hoe staat het met de plannen voor de aanleg van een goed onderhouden wandel- en fietspad langs de gehele vaart tot en met de Rondweg in Mijdrecht?

 

Goede basisvoorzieningen zijn essentieel. Het CDA wil dat de gemeente een ‘leefbaarheidsmeter’ inzet om daarover actuele kennis te verzamelen.We willen graag in kaart brengen hoe inwoners

hun leefomgeving zien en bekijken of die visie aansluit op hun behoeften. Denk aan zaken als openbare voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid en groen. Op basis waarvan vindt het college dat er nu al meer dan voldoende kaders zijn om zo’n leefbaarheidsmeter optimaal te benutten en hoe gaat dat dan in 2020 toegepast worden? 

 

Elke inwoner van de gemeente kent wel een jongere die graag de deur uit wil of een oma die niet langer in een groot huis wil wonen. Door goed overleg komen we samen tot een mooie oplossing voor de omgeving en de invulling van de woonwens van de jongeren en de senioren. 

Die aandacht voor de woonbehoefte en woningbouw vindt het CDA één van de belangrijkste opgaven. 

Het gaat in onze gemeente in de eerste plaats om te voorzien in de woonbehoefte van onze inwoners. Maar doet het nieuwe provinciebestuur dat ook? Of wordt het nog moeilijker om daar politieke en bestuurlijke steun te krijgen voor het oplossen van onze woningbehoefte?

De leefbaarheid in onze dorpen is voor een groot deel afhankelijk van de mogelijkheid voor jongeren en gezinnen om er een betaalbaar huis te kunnen vinden. Ook voor senioren is het vinden van een woning - passend bij hun levensfase - van groot belang. 

Dat zal voor het lokale bestuur de meest ingewikkelde opgave worden. 

 

Welke kansen ziet het college al in 2020 om daarin stappen te zetten, zonder alleen naar verdichting en inbreidingslocaties te zoeken?

 

Behalve de zorg die het CDA uit, ziet het CDA ook positieve ontwikkelingen in onze gemeente.

Het CDA heeft vol ingezet op het in kaart brengen van de mogelijkheden om woningen te kunnen bouwen. De CDA motie ‘Strategisch plan vastgoed’ is de start daarvan. De resultaten van deze motie verwachten we nog voor de zomer.

 

Onze wethouder is sinds het aantreden van dit college voortvarend aan de slag gegaan en er zijn veel dossiers op het gebied van de woningbouw vlot getrokken. 

Eindelijk woningbouw in Waverveen. Hoe lang stond de voormalige basisschool ‘Poldertrots’ niet leeg?

Het overleg met woningbouwcorporatie GroenWest heeft ertoe geleid dat er in Mijdrecht appartementen worden gebouwd aan de Gosewijn van Aemstelstraat. Aan de Prins Bernhardlaan in Mijdrecht worden ook appartementen gerealiseerd.

Inmiddels is een voorrangsregeling van kracht voor senioren die een eengezinswoning achterlaten bij de toewijzing van appartementen: een goed voorbeeld hoe de doorstroming op gang gebracht kan worden. 

Ook voor de locatie van de voormalige ‘Meijert’ en omgeving worden eindelijk woningbouwplannen ontwikkeld maken en dat geldt ook voor de voormalige school aan de Bozenhoven.

Voor de locatie van de voormalige ‘Twistvliedschool’ zijn plannen om appartementen te bouwen voor jongeren. 

In alle gevallen gaat het om breed en creatief denken. 

 

Goed overleg met de buurt is bij elke ontwikkeling belangrijk. Juist ook nu er veel op locaties midden in de dorpen gebouwd gaat worden. Het CDA pleit voor vroegtijdig betrekken van de omwonenden bij de plannen. Dit vergt creativiteit en vooral een luisterend oor. De communicatie met omwonenden kan echt nog beter. Wat het CDA betreft is dat echt een aandachtspunt!

Belangrijk is dat de leefbaarheid van de oudere wijken op peil blijft. 

 

Bewust omgaan met afval is een keuze die ieder voor zich kan maken. 

Het CDA wil inwoners stimuleren om hun grote afvalcontainer om te ruilen voor een kleinere. We willen onderzoeken of een lagere heffing voor inwoners mogelijk is als die minder restafval aanbieden door hun afval nog beter scheiden. 

 

Blijven de kosten voor het laten ophalen van afval beheersbaar in de nabije toekomst? Zitten we als gemeente op schema met onze duurzaamheidambities?

 

Het CDA staan positief tegenover het concept van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat betekent dat we voor een verbreding van de plattelandseconomie zijn. Bijvoorbeeld door het toestaan en stimuleren van nevenactiviteiten als recreatie en landschapszorg. Agrariërs kunnen zo   verantwoordelijkheid nemen voor het landschapsbeheer en daarbinnen passende recreatie.

 

Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Het CDA wil een zichtbaar en effectief veiligheidsbeleid met rapportages die duidelijk de koppeling laten zien tussen problematiek, huidige aanpak en extra inzet. Duidelijke handhavingsactiviteiten blijven voor het CDA belangrijk. In dat opzicht mag de gemeente een tandje bijzetten.

Het CDA streeft naar een compacte gemeentelijke organisatie met een efficiënte bedrijfsvoering. Er staan mooie voornemens op papier: er wordt een route ontwikkeld naar een duurzame organisatie, die wendbaar is en waarbinnen een cultuuromslag nodig is. 

Maar wat zijn de resultaten van al die plannen? 

Hoe bouwen we als gemeente aan een organisatie die vooral bestaat uit vaste, medewerkers, vooral omdat de inhuur van ‘externen’ echt substantieel is. We moeten als gemeente onze kennis structureel vasthouden en vergroten.

Inhuren van externe medewerkers en adviseurs blijft wat betreft het CDA zo beperkt mogelijk. Het is veel belangrijker om eigen ambtenaren goed te scholen, zodat ze up-to-date blijven en willen blijven. Wat betreft het CDA blijven de bestuurs- en publiekstaken in het centrum van Mijdrecht. 

De gemeentelijke uitgaven moeten in verhouding staan tot de beoogde maatschappelijke resultaten. Als de gemeente geld uitgeeft, moet dat gebeuren op basis van duidelijke doelen. Die moeten vooraf helder omschreven zijn. Het CDA wil dat alle uitgaven van de gemeente inzichtelijk zijn. En dat alle dienstverlening aantoonbaar bijdraagt aan de realisatie van gestelde doelen. Gesubsidieerde activiteiten moeten aantoonbaar bijdragen aan thema’s op de maatschappelijke agenda. De resultaten moeten meerwaarde opleveren en meetbaar zijn.

 

Het financiële meerjarenperspectief laat op dit moment een sluitende meerjarenbegroting zien voor de periode 2020-2023. Dat is mooi! Maar er zijn ambities uit het coalitieakkoord die nu niet passen in dat meerjarenperspectief. 

Hoe gaan we dat oplossen? 

Eén ding weten we zeker: de toekomstige inkomsten uit de grondexploitaties zullen drastisch teruglopen. 

We hebben nu een positief resultaat, maar we zien de reserves slinken. Veel van ons toekomstig geld zal moeten worden besteed aan verplichtingen die we zijn aangegaan. 

Hoeveel vrije ruimte blijft er de komende jaren over? Wordt het tijd om te gaan bezuinigen op de uitgaven en welke dan? Daarover moet echt meer duidelijkheid komen. Dat overleg willen we met het college aangaan. Graag vernemen we hoe het college dat voor zich ziet.