fractie CDA De Ronde Venen

nieuws

Beschouwing CDA bij Programmabegroting 2020: Toekomstgericht, bereikbaar, leefbaar en daadkrachtig

2 november 2019

Er is een kadernota. Daaraan vooraf gegaan was al een coalitie-akkoord en nu de programmabegroting 2020. Wat ons betreft in lijn: de begroting is sluitend. 

Er is weliswaar sprake van enige zorg op termijn, omdat de inkomsten van de grondexploitaties aflopen. Daarnaast hebben we het probleem van het Programma Aanpak Stikstof. We hebben het probleem op het gebied van de afvalverwerking met stijgende kosten. 

Maar we willen niet pessimistisch zijn.

Wat ons betreft in het Sociaal Domein erg belangrijk. Gelukkig krijgen we uitvoeringsplannen binnen dat Sociaal Domein en die krijgen ook meer vorm. We wachten op concrete uitleg over eventuele kostenstijging.

Het moet duidelijk worden wat de vorm gaat worden van de  integrale jeugdbeleidsplannen en het seniorenbeleid.

Voor zover er wachtlijsten zijn, moet daar resultaatgerichte actie op worden gezet.

Dat geldt ook voor zorg dicht bij de inwoners. Wat ons betreft echt nog meer aandacht voor één gezin, één plan, één regisseur.

Behoud en stimuleren van vitaliteit en participatie staan bij ons hoog in het vaandel.

Wat ons betreft kan de gemeente een tandje bijzetten om meer mensen vanuit de bijstand aan betaald werk te helpen.

Om te voorkomen dat het een pessimistisch verhaal wordt, want dat is niet onze insteek, richten we ons op de vraag wat voor een gemeente willen we zijn.

Wat ons betreft vier steekwoorden:

* toekomstgericht 

en actie daarbij

* bereikbaarheid 

niet alleen naar ons gemeente maar ook vanuit onze gemeente 

* leefbaarheid

* daadkracht

voortvarend in de aanpak

Dat is de gemeente die het CDA voor ogen heeft.

1. Toekomstgericht

Dan kijken we vooral naar de doorstroming en voldoende woningen voor diverse doelgroepen die in het beleidsplan naar voren komen: de woonvisie. Geen bulkbouw maar maatwerk.

2. Bereikbaarheid

Als we niets doen, zitten we hier zo meteen helemaal vast, staan we in de file en kunnen we de gemeente ook niet uit. We moeten namelijk ook heel snel en makkelijk in dichtbij gelegen grote steden kunnen komen met het Openbaar Vervoer. Het is vooral voor de jeugd belangrijk als ze een vervolgopleiding gaan doen. Daarom dienen we een motie in.

Ondernemers. We willen graag de meest vriendelijke MKB-gemeente zijn en ondernemers geven aan dat bereikbaarheid heel belangrijk is voor het bestaan van hun bedrijf.

Voor de verre toekomst blijven we aandacht vragen voor de Uithoornlijn en het doortrekken daarvan met het oog op  duurzaamheid.

3. Leefbaarheid

Iedereen doet mee en we zorgen voor elkaar. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten en die komen in de begroting ook goed naar voren. 

Het moet prettig leven zijn in onze dorpen. Sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol, want sportverengingen bevorderen de essentie van de samenleving: namelijk de cohesie. 

We moeten hier leuk en fijn kunnen recreëren: een open weidelandschap en plassengebied zijn kenmerkend voor onze gemeente en we willen ook graag veilige fiets- en wandelpaden en toegankelijk openbaar zwemwater. Dat moeten we allemaal doen:

4. Energiek (daadkracht) 

Wij hebben als één van de uitgangspunten, als CDA, “rentmeester-schap”. Niet alleen kijken naar nu, maar ook naar de gemeente zoals die moet worden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Wij geven onszelf daarbij een opdracht, want we kunnen niet stil blijven staan.

De inwoners moeten betrokken worden, draagvlak moet er bij de inwoners komen door hen proactief te informeren, actief te laten meedenken en meepraten over onderwerpen in hun leefomgeving. 

Die energie zorgt ervoor dat we niet blijven hangen, dat we niet gaan “somberen”, maar erin slagen oplossingen te vinden voor uitdagingen waarmee we te maken hebben.

Het CDA gaat uiteraard akkoord met de begroting, zoals die er voor 2020 ligt, want die vinden we realistisch en we rekenen erop dat de problemen, die er voor wat verdere jaren in het vooruitzicht zouden zijn, op termijn echt wel opgelost worden.

 

Voorzitter,

Als laatste, maar niet onbelangrijk: Het CDA spreekt grote waardering uit voor de inzet van alle medewerkers van de ambtelijke organisatie.