inspraak

nieuws

Inbreng CDA over Raadsvoorstel Zoekgebieden

30 juni 2021

De wind

waait zacht

buldert stormt

het is als mensenwoorden

die heftig zijn

die kwetsen vernederen

als ze eens vervlogen zijn

straalt een andere schijn

boosheid veranderd

in een andere aanschijn

 

Afgelopen maanden zijn door de raadsleden vele uren gestoken in het luisteren naar inwoners & belangengroepen en daarna vele uren gestoken in het uitwerken van de invulling van eigen visies om vorm te geven aan de duurzame ambities die we als raad zelf hebben vastgesteld in 2017.

Bij het CDA is dit niet anders. Met elkaar hebben we gesproken over wat wij vanuit onze waarden belangrijk vinden en hoe we daar invulling aan geven. Rentmeesterschap klinkt oubollig maar geeft juist heel goed aan dat we de aarde in leen hebben en er goed voor moeten zorgen. Dit hebben wij als uitgangspunt genomen voor onze visie. 

In de visie staat dat het CDA wil De Ronde Venen een duurzame gemeente is. Dat we samen met de inwoners kijken naar de kansen om energie op te wekken. Waarbij zoveel mogelijk projecten geïnitieerd worden door inwoners in hun eigen dorp, die daarbij ook zelf profiteren van de opbrengst. Startpunt is optimaal gebruik van zon op dak, isoleren van huizen en een goede inzet van innovatieve oplossingen. Bij voorkeur zien wij zonnevelden aan de rafelranden van de gemeente.  Maar er staat ook in onze visie dat wij niet ten principale tegen windmolens zijn, wij hebben aangegeven dat deze maximaal 125 meter hoog mogen zijn en op minimaal 10x de tiphoogte van bebouwing moeten staan. 

Na het opstellen van de visie hebben wij gekeken naar wat past in onze gemeente en naar de afspraken die er al zijn gemaakt. Een van de belangrijkste punten was uiteraard de motie die het CDA heeft ingediend dat er geen windmolens in het Gein mogen komen en de Stelling van Amsterdam. 

Rentmeesterschap gaat ook over landschap en dat is iets waar het CDA zeer aan hecht. Vandaar ook dat wij ook al eerder een motie hebben ingediend om zonnevelden te plannen aan de rafelranden van de gemeente. Als we als uitgangspunt 10x de ashoogte, 1250 meter, houden als afstand tot bebouwing dan is er op dit moment in onze gemeente geen geschikte locatie voor een windmolens. 

We willen de wethouder oproepen om snel in overleg te gaan met Ouder Amstel en Amsterdam waar wel windmolens lijken te komen, onze norm van 10x de ashoogte afstand van bebouwing is daarbij wellicht een goede norm als er windmolens bij de gemeentegrens worden geplaatst. 

We hebben veel input gekregen van allerlei organisaties en goed geluisterd naar de zorgen die er zijn. Als er iets is dat we met zijn allen gemerkt hebben het afgelopen jaar is het dat gezondheid het allerbelangrijkste is. Vandaar de keuze van het CDA om windmolens niet mee te nemen in het uitwerken van de opgave voor de zoekgebieden. Er is gewoonweg te weinig informatie bekend over de mogelijke gezondheidsrisico’s die er zijn bij de plaatsing van windmolens. Wij zijn ook heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek hierover waarvoor de Tweede kamer opdracht heeft gegeven. 

Nu we gaan starten in de zoekgebieden wil het CDA dat initiatieven van inwoners voorrang krijgen. Dit om te zorgen dat er draagvlak is voor de plannen. Daarbij is het ook heel belangrijk om goede kaders te stellen over wat lokale samenwerkingsinitiatieven zijn. 

Voor het CDA is participatie van de inwoners een uitgangspunt, veel inwoners geven aan dat ze het belangrijk vinden om mee te werken aan een duurzame omgeving. Het was ook goed om te zien dat ook jongeren zich in het debat mengen. Het CDA wil daarom ook de ambities die in het spoorboekje staan vasthouden. Onze ambitie is om het RES bod tot 2030 te houden op 410 Tj. Wij verwachten dat de ontwikkelingen op het gebied van innovaties ons zal helpen om, zelfs zonder wind, de afspraken uit 2017 te realiseren. 

Als laatste moet ons wel nog iets van het hart. Er is in het proces rond de zoekgebieden veel misgegaan in de communicatie met onze inwoners. Dit is voor het CDA een bron van ergernis en zorg. Het onderwerp is ingewikkeld, zo hebben we allemaal ervaren. Wij roepen het college op om de juiste communicatiemiddelen voor de juiste doelgroep in te zetten. Iedere inwoner die dat wil moet mee kunnen praten en denken over dit onderwerp met goede informatie als uitgangspunt. 

Wat het CDA betreft gaan we nu snel aan de slag, hopelijk ook met de inzet van de vele inwoners die de afgelopen maanden van zich hebben laten horen. Hun kennis en kunde zal ons helpen de gemeentelijke ambities met draagvlak te realiseren.